Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Мир энергосбережения - интернет-портал

 

Бюллетень Энергосбережение в ЖКХ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту Закону України

"Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

 

Проект Закону України "Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" розроблено відповідно до положень Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, затвердженої Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV, на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 52336/3/1-06 до Указу Президента України від 16 грудня 2006 р. № 1093 та від 28.02.2008 № 12339/0/1-08 до Протоколу наради у Прем`єр-міністра України Ю.В. Тимошенко від 25 лютого 2008 року (пункт 8).

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття пропонованого акта

 

Нині в Україні основні фонди підприємств централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, є значною мірою зношеними, тепло- та водопровідні мережі в багатьох населених пунктах перебувають в аварійному стані. Для відновлення зазначених об'єктів необхідні значні кошти, яких ні самі підприємства, ні органи місцевого самоврядування, як правило, не мають – що вимагає залучення коштів приватних інвесторів. Одним зі шляхів такого залучення є передача об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та концесію, і в Україні вже є приклади такої передачі.

 

Однак чинне законодавство України, що регулює питання оренди та концесії об'єктів державної та комунальної власності, недостатньо враховує специфіку об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, не сприяє прозорому залученню інвестицій на такі об'єкти та недостатньо захищає інтереси територіальних громад при передачі таких об'єктів в оренду чи концесію. Більш того, в ситуації, що склалася, існує загроза прихованої фактичної приватизації переданих в оренду та концесію об'єктів.

 

Отже вказана проблема має велике значення для подальшого розвитку економічної, житлово-комунальної і соціальної сфери в Україні.

 

Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття Законопроекту, зумовлена недостатньо ефективним регулюванням, встановленим чинними законами України, яке стримує дію ринкових механізмів, а тому самими тільки ринковими механізмами розв'язана бути не може.

 

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

 

Цілями прийняття пропонованого законопроекту є:

 

- встановлення єдиної уніфікованої процедури передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та в концесію;

 

- чітке законодавче визначення найважливіших умов договорів оренди, концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності;

 

- створення умов для залучення додаткових інвестицій на об'єкти централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності;

 

- запобігання прихованій приватизації об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

В даному випадку вбачається за можливе визначити три альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

 

1. Залишити існуюче законодавче регулювання питань оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, без змін.

 

Такий спосіб не є ефективним і не врегульовує особливості відносин щодо об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, які перебувають у комунальній власності. Існуючі закони, що регулюють питання оренди та концесії об'єктів державної та комунальної власності (Закон України "Про оренду державного та комунального майна", Закон України "Про концесії"), не приділяють достатньої уваги специфіці об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності. Такий спосіб не усуває загрози фактичної прихованої приватизації при оренді зазначених об'єктів – оскільки, по-перше, не передбачає встановлення законодавчих обмежень щодо вартості поліпшень, які проводяться орендарями на таких об'єктах, і, по-друге, не встановлює законодавчо максимального строку їх оренди.

 

2. Вдосконалити законодавче регулювання питань оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, шляхом внесення змін до Законів України "Про оренду державного та комунального майна" та "Про концесії".

 

Такий спосіб також є неефективним, оскільки обсяг необхідних для вирішення проблеми змін, доповнень і спеціальних винятків до зазначених законів був би надто великим і невиправдано б ускладнив для сприйняття і застосування тексти зазначених законів. Внесення змін до зазначених законів не є доцільним і тому, що існує необхідність врегулювати особливості оренди та концесії лише в одній із галузей економіки (житлово-комунального господарства) і лише щодо одного із секторів економіки (комунального), у той час як сфера правового регулювання зазначених законів є значно ширшою.

 

3. Вдосконалити законодавче регулювання питань оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, шляхом прийняття запропонованого законопроекту, спеціально присвяченого цим питанням.

 

Цей спосіб дозволяє привести законодавче регулювання в зазначених галузі та секторі економіки до практичних потреб суб'єктів правовідносин, і врахувати особливості правовідносин, притаманні тільки цій галузі і цьому сектору. При цьому не змінюються тексти вже чинних законодавчих актів з питань оренди та концесії, завдяки чому не ускладнюється їх застосування в інших галузях.

 

Таким чином, третій спосіб – прийняття запропонованого законопроекту – є єдиним прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

4. Опис заходів і механізмів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Законом "Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності", у разі його прийняття, буде передбачено:

 

- встановлення єдиної уніфікованої процедури передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та в концесію;

 

- встановлення уніфікованого переліку підстав дострокового припинення укладених договорів оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в тому числі в разі невиконання орендарем, концесіонером умов договору;

 

- правила щодо проведення поліпшень об'єктів, переданих в оренду, концесію, які унеможливлюватимуть приховану приватизацію зазначених об'єктів і при цьому стимулюватимуть орендаря, концесіонера, проводити необхідний ремонт і оновлення об'єкта;

 

- різні строки, на які можуть укладатися договір оренди і договір концесії, що відбиватиме різну економічну суть цих договорів;

 

- безкоштовну державну реєстрацію укладених договорів оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, що дозволить державі більш ефективно здійснювати моніторинг залучення приватних інвестицій в житлово-комунальну галузь та управляти об'єктами централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

 

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

 

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

 

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між територіальними громадами та приватними інвесторами, що виникають при передачі в оренду і концесію об'єктів тепло- , водопостачання та водовідведення, які перебувають у комунальній власності, встановити загальні вимоги до юридичного оформлення такої передачі, а також специфічних вимог до змісту відповідних договорів, зумовлених особливостями правового режиму вищезгаданих об'єктів.

 

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде удосконалення та уніфікація процедури передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та в концесію, збільшення кількості таких об'єктів, переданих в оренду і концесію, посилення гарантій повернення – після завершення строку відповідного договору – територіальним громадам переданих в оренду та концесію об'єктів у належному стані.

 

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України. Для виконання вимог запропонованого законопроекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

 

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

 

Запровадження зазначеного законопроекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Прийняття Закону України "Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

 

- забезпечити прозорість процедури передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та концесію;

 

- збільшити кількість об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, переданих в оренду, концесію;

 

- збільшити приватні інвестиції в житлово-комунальну галузь;

 

- зменшити навантаження на місцеві бюджети щодо фінансування збиткових об'єктів;

 

- підвищити якість комунальних послуг, що надаються споживачам.

 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Усунення законодавчих прогалин у питаннях оренди та концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, без чого неможливе ефективне реформування житлово-комунального господарства.

Створення законодавчих основ для формування конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства.

Додаткові витрати відсутні

Органи місцевого самовряду-вання

Встановлення чітких процедур передачі об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду і концесію.

Зменшення ризику прихованої приватизації зазначених об'єктів.

Ширше залучення ефективних механізмів управління власністю територіальних громад.

Зменшення навантаження на місцеві бюджети, пов'язаного із утриманням (фінансуванням) збиткових об'єктів.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарю-вання, установи (організації)

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, розширення сфер підприємницької діяльності.

 

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Обмеження щодо строку дії Закону немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Показниками результативності запропонованого Закону є:

 

- збільшення кількості об'єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, переданих в оренду, концесію;

 

- зростання обсягів приватних інвестицій в житлово-комунальну галузь;

 

- зменшення розмірів витрат місцевих бюджетів на фінансування збиткових об'єктів;

 

- зменшення кількості випадків надання споживачам комунальних послуг з відхиленням від встановлених норм.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

 

Стосовно регуляторного акта спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснюватимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта, у строки, встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

 

базове відстеження – до набрання актом чинності;

 

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

 

періодичні відстеження - кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

Заступник Міністра                                                           І.В. Запатріна