Лучшие практики энергосбережения в городах

Главная
О проекте
Контакты

 

Портал по энергосбережению ЭСКО

 

Журнал Тепловые насосы

Проект

 

Закон України

Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

Цей Закон визначає особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та особливості здійснення оренди та концесії таких об’єктів.

 

Розділ I

 

Загальні положення

 

Стаття 1. Визначення термінів         

 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

 

об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення - цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують або призначені для здійснення господарської діяльності у сферах тепло-, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного провадження господарської діяльності у зазначених сферах;

 

поліпшення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об`єкта - прокладені нові трубопроводи або їх частини, а також проведені нові інженерні комунікації або їх частини, системи енергопостачання або їх елементи.

 

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про концесії”, “Про оренду державного та комунального майна”.

 

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

 

1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з передачею в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

 

2. Положення інших законодавчих актів щодо регулювання зазначених у частині першій цієї статті відносин застосовуються з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

 

Стаття 3. Законодавство України з питань оренди та концесії об’єктів централізованого водо‑, теплопостачання і водовідведення

 

Законодавство України з питань оренди та концесії об’єктів централізованого водо‑, теплопостачання і водовідведення складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про оренду державного та комунального майна", Закону України “Про концесії” та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України.

 

Стаття 4. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду та концесію

 

1. Рішення про надання об’єктів централізованого водо‑, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, в оренду та концесію приймають:

 

щодо об’єктів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, — відповідна сільська, селищна, міська рада;

 

щодо об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, – відповідна районна, обласна рада.

 

щодо об’єктів, які перебувають у спільній власності двох і більше територіальних громад і не перебувають в управлінні районної, обласної ради, — кожна з відповідних сільських, селищних, міських рад.

 

2. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду та концесію здійснюють відбір орендарів і концесіонерів виключно на відкритих торгах (конкурс, аукціон) та погоджують умови відповідного конкурсу, аукціону з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства до затвердження умов конкурсу (аукціону). 

 

Стаття 5. Нотаріальне посвідчення і державна реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

 

Договори оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії таких об’єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

Стаття 6. Порядок набуття чинності договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

Договори оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, набувають чинності з моменту державної реєстрації.

 

Стаття 7. Державна реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення

 

1. Укладені договори оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, проходять державну реєстрацію в центральному органі виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Державна реєстрація проводиться безплатно.

 

2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копію укладеного договору оренди чи концесії, копію свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи, копію ліцензії на провадження відповідного виду діяльності. Протягом п’яти робочих днів з дня одержання зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює державну реєстрацію договору і надсилає орендарю чи концесіонеру письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.

 

3. Порядок обліку зареєстрованих відповідно до цієї статті договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.       

 

Розділ II

 

Особливості оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

Стаття 8. Особливості оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

1. Орендар не має права передавати орендований об’єкт централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення в суборенду.

 

2. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об’єкта централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення, належать орендареві.

 

3. Орендар забезпечує належну якість наданих послуг відповідно до вимог чинних нормативних документів.

 

4. Орендар забезпечує впровадження енергозберігаючих та організаційно-технічних заходів щодо зменшення питомих витрат палива та енергії та їх втрат на об’єкті.

 

Стаття 9. Поліпшення орендованого об’єкта централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення

 

1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на переданий в оренду об’єкт централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення, в тому числі реконструйований чи технічно переоснащений орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.

 

2. Будь-які поліпшення орендованого об’єкта централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта без заподіяння йому шкоди, можуть проводитися орендарем тільки за згоди орендодавця.

 

Стаття 10. Строк дії договору оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави його дострокового припинення

 

1. Строк дії договору оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається у самому договорі. Такий строк не може бути меншим ніж один рік та більшим ніж десять років.

 

2. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється:

 

у разі руйнування орендованого об’єкта — з моменту встановлення факту такого руйнування;

 

у разі ліквідації орендаря – юридичної особи — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

 

за взаємною згодою сторін — з моменту, визначеного сторонами;

 

за рішенням суду;

 

в інших випадках, передбачених законодавством.

 

3. Припинення договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, які на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань.

 

4. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець несе до моменту повернення орендованого об’єкта орендодавцеві.

 

Стаття 11. Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення договору оренди

 

1. Орендар повертає орендодавцеві орендований об’єкт централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об’єкта, проведеними за час його оренди, і незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час оренди. При цьому орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об’єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від такого об’єкта без заподіяння йому шкоди.

 

2. Поліпшення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об`єкта, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендарю орендодавцем.

 

3. Про повернення об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.

 

Розділ III

 

Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

Стаття 12. Особливості здійснення концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

 

1. Концесіонер зобов’язаний виробляти та (або) надавати в обумовленому концесійним договором обсязі та належної якості відповідні комунальні послуги за допомогою переданого в концесію об’єкта централізованого тепло‑, водопостачання чи водовідведення.

 

2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що випливають з концесійного договору чи стосуються переданого йому в концесію об’єкта. При цьому концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об’єкті третіх осіб, залишаючись відповідальним за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.

 

Стаття 13. Строк дії договору концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави його дострокового припинення

 

1. Строк дії договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається у самому договорі. Такий строк не може бути більшим ніж п’ятдесят років.

 

2. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється:

 

у разі руйнування зазначеного об’єкта — з моменту встановлення факту такого руйнування;

 

у разі ліквідації концесіонера – юридичної особи — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

 

за взаємною згодою сторін — з моменту, визначеного сторонами;

 

за рішенням суду;

 

в інших випадках, передбачених законодавством.

 

3. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за договором, які на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об’єкта концесії концесієдавцю.

 

Розділ IV

 

Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до положень Закону.